Ý nghĩa của từ Dự thảo là gì:
Dự thảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Dự thảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dự thảo mình

1

1   1

Dự thảo


thảo một văn kiện để đưa thông qua dự thảo nghị quyết Danh từ bản văn kiện đã được thảo ra sửa đổi dự thảo Luật doanh nghiệp
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Dự thảo


Tôi không biết k phải quan chức nhà nước k phải chủ tịch nước
Kiên xe ôm - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Dự thảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dự thầu Dự thu >>