Ý nghĩa của từ Dấu ấn là gì:
Dấu ấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Dấu ấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dấu ấn mình

1

0   0

Dấu ấn


Dấu ấn, dấu mốc, kỉ niệm một thời, giờ đã đi vào dĩ vãng
Lan anh - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

2

0   1

Dấu ấn


dấu vết để lại do có sự tác động mạnh mẽ về tư tưởng, tinh thần tác phẩm mang đậm dấu ấn của thời đại
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Dấu ấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dầu con hổ,Dầu cao Dải phân cách >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa