Ý nghĩa của từ Biêng biếc là gì:
Biêng biếc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Biêng biếc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Biêng biếc mình

1

11 Thumbs up   3 Thumbs down

Biêng biếc


Biêng biếc : Là từ láy, chỉ số nhiều về màu xanh biếc.
Ví dụ : Cánh rừng xà nu bạt ngàn, trãi dài một màu xanh biêng biếc.
Vũ Sương - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2021

2

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Biêng biếc


như biếc (nhưng ở mức độ cao) xanh biêng biếc
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Biếm hoạ Biên ải >>