Ý nghĩa của từ Biêng biếc là gì:
Biêng biếc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Biêng biếc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Biêng biếc mình

1

9   3

Biêng biếc


Biêng biếc : Là từ láy, chỉ số nhiều về màu xanh biếc.
Ví dụ : Cánh rừng xà nu bạt ngàn, trãi dài một màu xanh biêng biếc.
Vũ Sương - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

2

3   8

Biêng biếc


như biếc (nhưng ở mức độ cao) xanh biêng biếc
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Biêng biếc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Biếm hoạ Biên ải >>