Ý nghĩa của từ 290 là gì:
290 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 290. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 290 mình

1

0   0

290


Năm 290 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

290


Năm 290 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

290


Theo ngôn ngữ số của Trung Quốc, 290 tất là đại biểu cho ca 3 số 250(ngu), 38(bà tám, nhiều chuyện, lắm lời), 2(nông cạn, thiếu hiểu biết, tầm nhìn hạn hẹp).
250+38+2 = 290
Nói đơn giản là 290 là dùng để chửi người thiếu hiểu biết, ngu ngốc nhưng lại nhiều chuyện, thích sân si, cà khịa người khác, dốt mà còn ra vẻ.
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 1 năm 2020


Thêm ý nghĩa của 290
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 291 289 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa