Ý nghĩa của từ 1823 là gì:
1823 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 1823. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1823 mình

1

33 Thumbs up   3 Thumbs down

1823


Nhất bác iu Chiến
Vì 1823 được viết trong tiếng Trung là yī bāi ēr sàn nó đọc gần giống với câu yī bó āi zhān là Nhất Bác yêu Chiến nên 1823 cũng được cho là câu Nhất Bác yêu Chiến trong tiếng Trung
Súp - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

2

1 Thumbs up   5 Thumbs down

1823


Bản mẫu:C19YearInTopicX Năm 1823 (MDCCCXXIII) là một năm thường bắt đầu vào ngày thứ tư trong lịch Gregory (hay một năm thường bắt đầu vào thứ hai, chậm hơn 12 ngày trong lịch Julius. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   6 Thumbs down

1823


Bản mẫu:C19YearInTopicX Năm 1823 (MDCCCXXIII) là một năm thường bắt đầu vào ngày thứ tư trong lịch Gregory (hay một năm thường bắt đầu vào thứ hai, chậm hơn 12 ngày trong lịch Julius. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< 1822 1824 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa