Ý nghĩa của từ 149 là gì:
149 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ 149. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 149 mình

1

5   0

149


149 có nhiều nghĩa nhưng những người đen tối như chúng tôi có nghĩa là tình một đêm ấy (one for night)
Trần Thảo - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

2

5   4

149


149 (một trăm bốn mươi chín) là một số tự nhiên ngay sau 148 và ngay trước 150.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

4   4

149


Năm 149 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

4   5

149


Năm 149 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của 149
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 148 150 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa