Ý nghĩa của từ Độc thoại là gì:
Độc thoại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Độc thoại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độc thoại mình

1

1   0

Độc thoại


nói không cần ai nghe, noí để tự thỏa mãn lòng mình, thậm chí nói nhưng cũng muốn ai nghe thấy
ha - Ngày 12 tháng 1 năm 2020

2

0   0

Độc thoại


nói một mình; phân biệt với đối thoại đoạn độc thoại trong vở kịch
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độc thoại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độc mộc Độc thoại nội tâm >>