Ý nghĩa của từ Đại bản doanh là gì:
Đại bản doanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đại bản doanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại bản doanh mình

1

2   1

Đại bản doanh


nơi tổng chỉ huy quân đội đóng cùng với bộ tham mưu, thời chiến tiến công vào đại bản doanh của địch (Khẩu ngữ) nơi tập hợp của một nhóm người cùng c&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Đại bản doanh


Đại bản doanh hay Tổng hành dinh, là một thuật ngữ dùng để chỉ cơ quan đầu não lãnh đạo tối cao của một tổ chức, chủ yếu được dùng trong quân sự để chỉ cơ quan lãnh đạo tối cao về quân sự của quốc gia. Trong nghĩa quân sự, Đại bản doanh là cơ quan làm việc của Tổng tư lệnh tối cao cùng với bộ tham mưu trong thời chiến.
Khánh Ngân - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Đại bản doanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đại bại Đại bịp >>