Ý nghĩa của từ Đại bản doanh là gì:
Đại bản doanh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đại bản doanh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại bản doanh mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Đại bản doanh


nơi tổng chỉ huy quân đội đóng cùng với bộ tham mưu, thời chiến tiến công vào đại bản doanh của địch (Khẩu ngữ) nơi tập hợp của một nhóm người cùng c&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đại bại Đại bịp >>