Ý nghĩa của từ Ý lực là gì:
Ý lực nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý lực Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý lực mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Ý lực


Mental power or intention; the purpose to attain bodhi or enlightenment.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Ý học Ý lạc >>