Ý nghĩa của từ xa hội chủ là gì:
xa hội chủ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xa hội chủ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xa hội chủ mình

1

0   0

xa hội chủ


Xã hội chủ nghĩa hay Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn
Quyền điều khiển có thể là trực tiếp qua một tập thể như hình thức công đoàn hay gián tiếp qua hình thức nhà nước. Nhìn theo khía cạnh kinh tế thì chủ nghĩa xã hội có đặc tính là sự sở hữu của các phương tiện sản xuất đã được "cộng đồng hóa".
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xa hội chủ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< BCC year on year >>