Ý nghĩa của từ xẹp là gì:
xẹp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xẹp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xẹp mình

1

0   0

xẹp


Giảm hẳn đi. | : ''Phong trào ấy '''xẹp''' rồi.'' | : ''Sức khỏe '''xẹp''' dần'' | Nói quả bóng đã hết hơi. | : ''Bóng '''xẹp''' mất rồi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xẹp


đgt 1. Giảm hẳn đi: Phong trào ấy xẹp rồi; Sức khỏe xẹp dần 2. Nói quả bóng đã hết hơi: Bóng xẹp mất rồi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xẹp". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xẹp


đgt 1. Giảm hẳn đi: Phong trào ấy xẹp rồi; Sức khỏe xẹp dần 2. Nói quả bóng đã hết hơi: Bóng xẹp mất rồi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

xẹp


giảm thể tích vì đã trở thành rỗng, xốp, chất chứa bên trong đã thoát ra xe xẹp lốp quả bóng hết hơi, xẹp xuống Đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của xẹp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xẹo xếp đặt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa