Ý nghĩa của từ xấu nết là gì:
xấu nết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xấu nết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xấu nết mình

1

0   0

xấu nết


Nói trẻ con không ngoan, thường hay đành hanh, tranh giành, cãi cọ. | : ''Biết đứa con '''xấu nết''', phải nghĩ cách dạy dỗ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xấu nết


tt Nói trẻ con không ngoan, thường hay đành hanh, tranh giành, cãi cọ: Biết đứa con xấu nết, phải nghĩ cách dạy dỗ.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xấu nết


tt Nói trẻ con không ngoan, thường hay đành hanh, tranh giành, cãi cọ: Biết đứa con xấu nết, phải nghĩ cách dạy dỗ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của xấu nết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xấu hổ xấu xí >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa