Ý nghĩa của từ xương cốt là gì:
xương cốt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xương cốt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xương cốt mình

1

0   0

xương cốt


Xương nói chung. | : ''Tập tành cho dãn '''xương cốt'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xương cốt


dt Xương nói chung: Tập tành cho dãn xương cốt.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

xương cốt


dt Xương nói chung: Tập tành cho dãn xương cốt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

xương cốt


xương (nói khái quát) già rồi nhưng xương cốt còn rắn chắc
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của xương cốt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xưa kia xương sườn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa