Ý nghĩa của từ would rather là gì:
would rather nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ would rather. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa would rather mình

1

0   0

would rather


1. là động từ: dùng thể hiện bạn thích điều gì hơn điều gì.
ví dụ: i would rather go swimming" có nghĩa: mình thích đi bơi hơn.
"he'd rather die than let me think he needed help." có nghĩa: anh ấy thà chêt hơn là đưa tôi ý kiến lúc tôi cần"
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

would rather


Cấu trúc: S + would rather + V(1) + than V(1) : thích cái gì hơn cái gì/ thà...hơn là
Ví dụ: Tôi thích ở nhà hơn là tham gia các bữa tiệc ồn ào. (I would rather stay at home than take park in a noisy party.)
nga - Ngày 03 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của would rather
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< write off yeu rau xanh >>