Ý nghĩa của từ with a view to là gì:
with a view to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ with a view to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa with a view to mình

1

0   0

with a view to


là thành ngữ mang nghĩa với dự tính, với dự định, với hy vọng v.v.
ví dụ He's painting the house with a view to selling it. nghĩa là anh ấy đang sơn ngôi nhà với dự định sẽ bán nó
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của with a view to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< well done hà vy >>