Ý nghĩa của từ vienas là gì:
vienas nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vienas Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vienas mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vienas


Một. | : '''''vienas''' kitas'' — nhau
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< oops trys >>