Ý nghĩa của từ vamos là gì:
vamos nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vamos Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vamos mình

1

0   0

vamos


(tiếng Tây Ban Nha) Trong tiếng Anh nghĩa là "đi" (động từ):
- Để chỉ sự di chuyển
- Để chỉ ra một kết quả
- Để chỉ nguồn gốc
- Để chỉ ra một phạm vi thời gian
- Để hoạt động
- Để thảo luận về một quá trình, được sử dụng với "por"
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của vamos
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ppa nrt >>