Ý nghĩa của từ utterly là gì:
utterly nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ utterly. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utterly mình

1

0   0

utterly


Hoàn toàn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

utterly


Trạng từ:
- Hoàn toàn hoặc cực kỳ
- Đến một mức độ tuyệt đối hoặc cực đoan, đến mức tối đa theo cách hoàn toàn. Có thể biểu đạt sự hoàn toàn theo nghĩa rất tích cực hoặc tiêu cực
- Đồng nghĩa với những từ extremely, totally, completely,...
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của utterly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fucker utterance >>