Ý nghĩa của từ utilization là gì:
utilization nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ utilization. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utilization mình

1

0   0

utilization


Sự dùng, sự sử dụng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

utilization


sự sử dụngland ~ sự sử dụng đấtmultipurpose water ~  sự sử dụng tổng hợp tài nguyên nước
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

utilization


Danh từ: tận dụng
- Hành động sử dụng một cái gì đó một cách hiệu quả
- Việc sử dụng một cái gì đó
- Sự tận dụng, sử dụng một vật nào đó theo một cách hiệu quả nhất như tái chế, tái sử dụng nhằm tránh lãng phí.
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của utilization
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< utricular utilizable >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa