Ý nghĩa của từ urban sprawl là gì:
urban sprawl nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ urban sprawl Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa urban sprawl mình

1

0   0

urban sprawl


Danh từ:
- Sự lan rộng của một thành phố vào khu vực xung quanh nó, thường không có kế hoạch
- Thường liên quan tới đô thị hóa, nhắc tới việc lấn sang các vùng như ngoài ô. Sự lấn tràn này diễn ra từ từ trong khoảng thời gian dài.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của urban sprawl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< put forward uptown funk >>