Ý nghĩa của từ unusually là gì:
unusually nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ unusually. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unusually mình

1

0   0

unusually


Cực kỳ. | Khác thường.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

unusually


[,ʌn'ju:ʒəli]|phó từ cực kỳ; khác thườngan unusually high rainfall for January một lượng mưa cao khác thường đối với tháng Giêngunusually for him , he wore a tie điều [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của unusually
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unusualness unusual >>