Ý nghĩa của từ unlawful là gì:
unlawful nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unlawful Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unlawful mình

1

0   0

unlawful


Không hợp pháp, phi pháp, bất chính. | : '''''unlawful''' union'' — sự kết hôn không hợp pháp | : '''''unlawful''' means'' — những thủ đoạn bất chính | : '''''unlawfu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unlawful
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unknown unlettered >>