Ý nghĩa của từ underwit là gì:
underwit nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ underwit Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa underwit mình

1

0   0

underwit


Người ngốc, người đần độn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của underwit
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< underwork underwhelm >>