Ý nghĩa của từ underwhelm là gì:
underwhelm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ underwhelm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa underwhelm mình

1

0   0

underwhelm


Không gây được ấn tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của underwhelm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< underwit underwear >>