Ý nghĩa của từ underwater là gì:
underwater nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ underwater. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa underwater mình

1

0   0

underwater


Đặt dưới mặt nước, làm ở dưới mặt nước, để dùng ở dưới mặt nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

underwater


[,ʌndə'wɔ:tə]|tính từ|phó từ|danh từ|Tất cảtính từ ở dưới mặt nước, được dùng dưới mặt nước, được làm dưới mặt nướcunderwater cameras máy quay p [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

underwater


ở dưới mặt nước
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của underwater
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< underwear undervest >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa