Ý nghĩa của từ ultimatum là gì:
ultimatum nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ultimatum. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ultimatum mình

1

0   0

ultimatum


Thư cuối, tối hậu thư. | Kết luận cuối cùng. | Nguyên tắc cơ bản, nguyên lý cơ bản. | Thư cuối, tối hậu thư. | Lệnh tối hậu; quyết định tối hậu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ultimatum


Danh từ:
- Một mối đe dọa trong đó một người hoặc một nhóm người được cảnh báo rằng nếu họ không làm một việc cụ thể, điều gì đó khó chịu sẽ xảy ra với họ. Nó thường là lần cuối cùng và cực đoan nhất trong một loạt các hành động được thực hiện để mang lại một kết quả cụ thể
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ultimatum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< scaferlati ultérieurement >>