Ý nghĩa của từ ultimately là gì:
ultimately nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ultimately. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ultimately mình

1

2   0

ultimately


Trong tiếng Anh, từ "ultimately" là phó từ có nghĩa là cuối cùng, rốt cục thì (cái gì đó)
Ví dụ: Ultimately, the struggle of the two best people was over. (Cuối cùng, cuộc đấu tranh của hai người giỏi nhất cũng đã kết thúc)
la gi sister - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

2

0   0

ultimately


Cuối cùng, sau cùng, sau rốt. | : ''Firstly, ... Secondly, ... '''Ultimately''', ...'' — Thứ nhất là ... ,thứ hai là ..., cuối cùng là... | : ''Lincoln and King '''ultimately''' l [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ultimately
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< typically unaccountably >>