leaf-vn.org

Website:http://www.leaf-vn.org
Vote-up nhận được46
Vote-down nhận được50
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (91)

1

7   5

item


1. Một vật thể (sách, bản đồ, bản thảo, đĩa/băng âm thanh, phim, hồ sơ điện toán, v.v...) hay một bộ những vật thể được tạo thành cơ sở cho một mô tả thư tịch (thư mục). 2. Một biểu hiệu vật chất của [..]
Nguồn: leaf-vn.org

2

6   3

general


material designation Định danh tài liệu tổng quát Từ này dùng để chỉ một nhóm tài liệu bao quát trong đó một tác phẩm thống thuộc (thí dụ, "đĩa hay băng âm thanh"). Xem thêm Specific [..]
Nguồn: leaf-vn.org

3

4   2

kit


Bộ 1. Một tác phẩm bao gồm hai hay nhiều loại tài liệu khác nhau, không tài liệu nào được coi như nổi bật hơn tài liệu kia, cũng được gọi là Bộ Tài Liệu Truyền Thông Đa Dạng. 2. Một tài liệu bao gồm t [..]
Nguồn: leaf-vn.org

4

3   4

area


Vùng Từ này chỉ một đoạn chính trong phần mô tả thư tịch (thư mục) (xem quy tắc 0C). Xem thêm Element.
Nguồn: leaf-vn.org

5

3   5

atlas


Tập địa đồ Một quyển bao gồm những bản đồ, những trang minh họa, những trang chạm, những bảng dữ kiện, v.v..., gồm hay không gồm văn bản mô tả. Một tập địa đồ có thể là một ấn phẩm độc lập, hay nó có [..]
Nguồn: leaf-vn.org

6

3   5

edition


books, etc. Ấn bản (Lần xuấn bản) của sách, v.v... Tất cả những bản của một tác phẩm được sản xuất và phát hành với cùng một khuôn mẫu và do cùng một thực thể. [..]
Nguồn: leaf-vn.org

7

3   4

edition


computer files Ấn bản (Lần xuấn bản) của nhu liệu điện toán Tất cả những bản sao chứa đựng cùng một nội dung và do cùng một thực thể phát hành.
Nguồn: leaf-vn.org

8

3   2

model


mô hình Một vật nổi ba chiều dùng để biểu hiện cho một vật thể.
Nguồn: leaf-vn.org

9

3   4

picture


Hình ảnh Một vật thể hai chiều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nên dùng từ này để định danh tài liệu chuyên biệt (xem quy tắc 5B) khi một từ chuyên biệt hơn (thí dụ, "nguyên tác nghệ thuật, [..]
Nguồn: leaf-vn.org

10

3   3

section


(serial)Phần của ấn phẩm liên tục Một phần của một ấn phẩm liên tục được xuất bản riêng hẳn với phần chính.
Nguồn: leaf-vn.org