Ý nghĩa của từ tuyển cử là gì:
tuyển cử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tuyển cử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyển cử mình

1

0   0

tuyển cử


Bỏ phiếu bầu người mà mình tin cậy để làm một việc gì vì ích lợi chung. | : '''''Tuyển cử''' đại biểu.'' | : ''Quốc hội..'' | : ''Quyền '''tuyển cử'''..'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tuyển cử


Bỏ phiếu bầu người mà mình tin cậy để làm một việc gì vì ích lợi chung: Tuyển cử đại biểu Quốc hội. Quyền tuyển cử. Quyền người công dân một nư [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tuyển cử


Bỏ phiếu bầu người mà mình tin cậy để làm một việc gì vì ích lợi chung: Tuyển cử đại biểu Quốc hội. Quyền tuyển cử. Quyền người công dân một nước dân chủ được bầu người làm đại biểu cho mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tuyển cử


(Trang trọng) bầu cử tuyển cử đại biểu quốc hội ngày tuyển cử
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

tuyển cử


Bầu cử là một quá trình đưa ra quyết định của người dân để chọn ra một cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền. Đây là cơ chế thông thường [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của tuyển cử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gọi h gốc rễ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa