Ý nghĩa của từ trở lên là gì:
trở lên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trở lên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trở lên mình

1

0   0

trở lên


Từ đó lên trên. | : ''Mười ngày '''trở lên'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trở lên


Tính từ đó lên trên: Mười ngày trở lên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trở lên". Những từ có chứa "trở lên" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dicti [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trở lên


Tính từ đó lên trên: Mười ngày trở lên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của trở lên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trở lực kỷ yếu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa