Ý nghĩa của từ tombstone là gì:
tombstone nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tombstone Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tombstone mình

1

0   0

tombstone


Bia mộ, mộ chí.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tombstone
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tomboy tomfool >>