Ý nghĩa của từ time to time là gì:
time to time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ time to time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa time to time mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

time to time


Chúng ta thường gặp " time to time" trong thành ngữ " from time to time" có nghĩa là thỉnh thoảng, đôi lúc
Ví dụ: Although she has moved to another city, we still meet her time to time (Mặc dù chi ấy đã chuyển tới thành phố khác, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp)
gracehuong - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

time to time


1. Lần này đến lần khác
VD: my mother told me to clean up my room from time to time but I always forget
markarus - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013
<< guys trong excel >>