Ý nghĩa của từ time to time là gì:
time to time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ time to time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa time to time mình

1

0   0

time to time


Chúng ta thường gặp " time to time" trong thành ngữ " from time to time" có nghĩa là thỉnh thoảng, đôi lúc
Ví dụ: Although she has moved to another city, we still meet her time to time (Mặc dù chi ấy đã chuyển tới thành phố khác, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp)
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

time to time


1. Lần này đến lần khác
VD: my mother told me to clean up my room from time to time but I always forget
markarus - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của time to time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< guys trong excel >>