Ý nghĩa của từ tiện h là gì:
tiện h nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tiện h. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiện h mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiện h


Thuận tiện cánh chim hồng, tức là nhân có người mà gửi thư. Chữ hồng đây dùng như chữ nhạn, chỉ tin tức thư từ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiện h


Thuận tiện cánh chim hồng, tức là nhân có người mà gửi thư. Chữ hồng đây dùng như chữ nhạn, chỉ tin tức thư từ. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tiện hồng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tiệ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiện h


Thuận tiện cánh chim hồng, tức là nhân có người mà gửi thư. Chữ hồng đây dùng như chữ nhạn, chỉ tin tức thư từ
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< lệ nông lệnh ái >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa