Ý nghĩa của từ tiết thụ là gì:
tiết thụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tiết thụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiết thụ mình

1

0   0

tiết thụ


Người đàn bà góa giữ tiết với chồng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiết thụ


d. Người đàn bà góa giữ tiết với chồng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tiết thụ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tiết thụ": . tiết tháo [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tiết thụ


d. Người đàn bà góa giữ tiết với chồng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tiết thụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiết nghĩa tiềm năng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa