Ý nghĩa của từ thoát tội là gì:
thoát tội nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ thoát tội. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thoát tội mình

1

0   0

thoát tội


Khỏi bị tội, khỏi khổ sở.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thoát tội


Khỏi bị tội, khỏi khổ sở.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thoát tội". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thoát tội": . thoát thai thoát tội. Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thoát tội


Khỏi bị tội, khỏi khổ sở.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của thoát tội
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kèo cò ké né >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa