Ý nghĩa của từ thoáng là gì:
thoáng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thoáng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thoáng mình

1

0   0

thoáng


Vút qua. | : ''Đến chơi '''thoáng''' một cái rồi về ngay.'' | Quang đãng mát mẻ. | : ''Nhà '''thoáng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thoáng


ph. Vút qua: Đến chơi thoáng một cái rồi về ngay.t. Quang đãng mát mẻ: Nhà thoáng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thoáng". Những từ phát âm/đánh vần giố [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thoáng


ph. Vút qua: Đến chơi thoáng một cái rồi về ngay. t. Quang đãng mát mẻ: Nhà thoáng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thoáng


khoảng thời gian rất ngắn trong đó xảy ra một hoạt động hay tồn tại một trạng thái nào đó làm một thoáng là xong tho&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thoáng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lảnh lần >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa