Ý nghĩa của từ thia lia là gì:
thia lia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ thia lia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thia lia mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thia lia


Trò chơi ném nghiêng mảnh sành, mảnh ngói xuống nước cho nảy lên nhiều lần.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thia lia


Trò chơi ném nghiêng mảnh sành, mảnh ngói xuống nước cho nảy lên nhiều lần.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thia lia". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thia lia": . thia lia thìa là. Nhữ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thia lia


Trò chơi ném nghiêng mảnh sành, mảnh ngói xuống nước cho nảy lên nhiều lần.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< nông chính nôn nao >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa