Ý nghĩa của từ thứ dân là gì:
thứ dân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thứ dân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thứ dân mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

thứ dân


(Từ cũ) hạng dân thường không có chức vị gì trong xã hội phong kiến (nói tổng quát) phường thứ dân Đồng nghĩa: dân đen, thường dân [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thứ dân


Từ cũ chỉ nhân dân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thứ dân


Từ cũ chỉ nhân dân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thứ dân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thứ dân": . Thái Đen thao diễn Thảo Điền thể diện Thế Dân thị dân Thọ Dân thọ diên Thọ Diên [..]
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thứ dân


Từ cũ chỉ nhân dân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< minh thệ minh tinh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa