Ý nghĩa của từ thứ bảy là gì:
thứ bảy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thứ bảy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thứ bảy mình

1

0   0

thứ bảy


Ngày cuối tuần lễ, sau ngày thứ sáu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thứ bảy


Ngày cuối tuần lễ, sau ngày thứ sáu.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thứ bảy


Ngày cuối tuần lễ, sau ngày thứ sáu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thứ bảy


ngày thứ sáu trong tuần lễ, sau thứ sáu và trước chủ nhật, thường là ngày nghỉ hằng tuần (cùng với ngày chủ nhật) [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

thứ bảy


Thứ Bảy là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Sáu và Chủ nhật. Thứ Bảy thường nằm trong ngày nghỉ cuối tuần. Được ra đời để nhắc đến cái chết c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của thứ bảy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< minh tinh miếu hiệu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa