Ý nghĩa của từ thành hạ yêu minh là gì:
thành hạ yêu minh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thành hạ yêu minh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thành hạ yêu minh mình

1

0   0

thành hạ yêu minh


Cùng nhau ăn thề dưới thành để tỏ ý không làm hại nhau và thật thà tuân theo đúng những điều đã ước hẹn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thành hạ yêu minh


Cùng nhau ăn thề dưới thành để tỏ ý không làm hại nhau và thật thà tuân theo đúng những điều đã ước hẹn. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thành hạ y [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thành hạ yêu minh


Cùng nhau ăn thề dưới thành để tỏ ý không làm hại nhau và thật thà tuân theo đúng những điều đã ước hẹn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thành hạ yêu minh


Nói việc ăn thề xin hòa dưới chân thành vì địch đánh, sức quân trong thành không chống nỗi. Đấy là nói lễ ước hẹn "Thúc giáp giải binh" ra hàng Tả truyện: "Sở phạt Giảo đại bại chí, vi thành hạ chí minh nhi hoàn." (Nước Sở đánh nước Giảo, đánh cho nưới Giảo bại to [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của thành hạ yêu minh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thẻ r thuần tuý >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa