Ý nghĩa của từ take up là gì:
take up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ take up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa take up mình

1

0   0

take up


Trong tiếng Anh, cụm từ "take up" có nghĩa là bắt đầu một sở thích, thói quen hoặc chiếm không gian
Ví dụ: That sofa takes up a lot of space in the living room. (Cái ghế sofa này chiếm quá nhiều không gian trong phòng khách)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của take up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< go over put up >>