Ý nghĩa của từ taillandier là gì:
taillandier nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ taillandier Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa taillandier mình

1

0   0

taillandier


Thợ làm xẻng cuốc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của taillandier
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< supplique support >>