Ý nghĩa của từ tỷ giá là gì:
tỷ giá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tỷ giá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tỷ giá mình

1

0   0

tỷ giá


Giá trị so sánh của đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tỷ giá


Giá trị so sánh của đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tỷ giá". Những từ phát âm/đánh vần giống như "t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tỷ giá


Giá trị so sánh của đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tỷ giá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cật lực tự đắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa