Ý nghĩa của từ tọa thị là gì:
tọa thị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tọa thị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tọa thị mình

1

0   0

tọa thị


Ngồi mà nhìn, không hành động (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tọa thị


Ngồi mà nhìn, không hành động (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tọa thị". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tọa thị": . tà thuật tạ thế [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tọa thị


Ngồi mà nhìn, không hành động (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tọa thị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gà xiêm gá bạc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa