Ý nghĩa của từ tọa hưởng kỳ thành là gì:
tọa hưởng kỳ thành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tọa hưởng kỳ thành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tọa hưởng kỳ thành mình

1

0   0

tọa hưởng kỳ thành


Ngồi không mà hưởng kết quả công lao của người khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tọa hưởng kỳ thành


Ngồi không mà hưởng kết quả công lao của người khác.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tọa hưởng kỳ thành


Ngồi không mà hưởng kết quả công lao của người khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tọa hưởng kỳ thành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gá bạc gác kinh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa