Ý nghĩa của từ syllabus là gì:
syllabus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ syllabus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa syllabus mình

1

0   0

syllabus


Đề cương bài giảng; đề cương khoá học. | Kế hoạch học tập. | Danh mục quyết nghị (của) Giáo hội.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

syllabus


Chương trình học
Nguồn: vvob.be

3

0   0

syllabus


Giáo trình, danh sách các chủ đề chính sẽ được giảng dạy trong một khóa học hay một môn học cụ thể.
Nguồn: hotcourses.vn

4

0   0

syllabus


Danh từ:
- (Một kế hoạch hiển thị) các môn học hoặc sách sẽ được nghiên cứu trong một khóa học cụ thể, đặc biệt là một khóa học dẫn đến một kỳ thi. Ví dụ như trong một môn học gồm 12 chủ đề liên quan đến nội dung môn học được học trong 12 tuần/ kỳ.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của syllabus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< syllabe aigrir >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa