Ý nghĩa của từ sweetbread là gì:
sweetbread nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sweetbread Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sweetbread mình

1

0   0

sweetbread


Lá lách (bê) (dùng làm món ăn) ((cũng) belly sweetbread). | Tuyến ức (bê) (dùng làm món ăn) ((cũng) throat sweetbread, neck sweetbread).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sweetbread
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sweet-and-sour sweetheart >>