Ý nghĩa của từ stalactite là gì:
stalactite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ stalactite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa stalactite mình

1

0   0

stalactite


Chuông đá, vú đá. | Vú đá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của stalactite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< stagnation test >>