Ý nghĩa của từ spilt là gì:
spilt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ spilt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spilt mình

1

0   0

spilt


Làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước... ). | Làm ngã ngựa, làm văng khỏi yên, làm văng khỏi xe. | : ''horse spills rider'' — ngựa văng người cưỡi xuống đất | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của spilt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spin from >>