Ý nghĩa của từ specialise là gì:
specialise nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ specialise Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa specialise mình

1

0   0

specialise


Làm thành đặc trưng. | Thay đổi; hạn chế (ý kiến... ). | Chuyên hoá. | Trở thành chuyên hoá. | Chuyên môn hoá về, trở thành chuyên về (một việc gì). | : '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của specialise
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abenteric aberrance >>